MirejalogoIllustrator6
item9

Om tankesmedjan Mireja

Tankesmedjan Mireja lyfter fram en central men glömd del av den svenska välfärden: de nära relationerna, ofta synonymt med familj i vid bemärkelse – alla konstellationer där människor lever tillsammans i nära intima relationer.

Många svenska familjer saknar beslutskraft över sina nära relationer, i synnerhet när barnen kommer. Symtomen syns även i statistiken: Hög andel stressrelaterad sjukskrivning, ambitiösa men vilsna föräldrar, en ökande psykisk ohälsa hos unga samt sämre skolresultat och oordning i skolan.

Hindren är ofta välmenande: Arbetslinje, jämställdhet, subventionerad förskola, fritids och skola har alla goda intentioner, men försvårar ofta de nära relationer som är centrala för mänsklig hälsa, utveckling och mognad.

Mireja är partipolitiskt och religiöst obunden och representerar ingen särskild ideologi. Mireja grundar sig på demokrati och mänskliga rättigheter och den psykologiska kunskapen om de nära relationernas betydelse för mänsklig hälsa, utveckling och mognad till vår fulla mänskliga potential. Denna kunskap har under de senaste decennierna delvis börjat återupptäckas i arbetslivet, men har ännu inte fått genomslag i samhällsfrågorna. Där har Mireja sitt syfte.

Tankesmedjan Mireja har till syfte att sprida kunskap om den forskning, den beprövade erfarenhet och de förklaringsmodeller som idag finns om såväl barns, ungas som vuxnas utveckling till sin fulla mänskliga potential i samhället.

Framförallt saknad idag denna kunskap i den svenska politiska debatten. Denna kunskap berör såväl familjepolitik som socialpolitik och utbildningspolitik och mänskliga rättigheter. När den blir känd kommer alla partier att tvingas ompröva sina olika politiska plattformar, även om det kommer att finnas skilda lösningar beroende på politisk ideologi. Mireja vill sprida denna kunskap och låta de olika politiska partierna hitta sina lösningar utifrån denna kunskap.

Mireja vill sprida kunskap om de nära relationernas potential i välfärdsbyggandet i syfte att ge familjer den egenmakt som familjer behöver för att till fullo kunna realisera de nära relationernas inneboende potential i föräldraskap, omsorg av barn, utbildning, arbete och civilsamhälle.

Den som tittar noga på signalerna i det svenska samhället utifrån kunskapen om mänsklig utveckling kan redan idag ana konturerna av det paradigmskifte i välfärden som springer fram, om inte annat så av ekonomisk nödvändighet, i det utvecklade kunskapssamhället.

Vi har en spännande tid framför oss.

Jonas Himmelstrand
Mirejas grundare

item1
item2
item3
item4
item5a
item6a
item8

Jonas Himmelstrand, Mirejas grundare, har under mer än 30 års tid arbetat som utbildningskonsult med ledarskap, pedagogik och personlig utveckling.

Att möta så många svenskar under så lång tid har väckt frågor hur bra vi svenskar egentligen har det i världens kanske mest kända välfärdsland.

Jonas arbetade i nära fem år med sin bok "Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige" med ambitionen att försöka förklara fenomenen. Problematiken föreföll handla om ett välfärdssystem som inte såg den avgörande vikten av nära relationer för hälsa, personlig utveckling och självförverkligande.

Syftet med tankesmedjan Mireja är att sprida kunskap i frågan.

Mireja fick ett enormt internationellt genomslag under 2011 när Jonas talade om utmaningarna med svensk familjepolitik i nio städer i åtta länder, inklusive på ett expertgruppsmötet i FN i New York.

Det internationella arbetet fortsatte under 2012 när Jonas var ordförande och koordinator för världens första globala hemundervisningskonferens den 1-4 november i Berlin. Konferensen samlade 175 deltagare från 26 länder och fem kontinenter.

Jonas bor idag i Geta på Åland med sin hustru Tamara och deras tre barn. Han tvingades våren 2012 i exil av Uppsala kommun, där han bott större delen av sig sitt liv. När han inte reser på utbildningsuppdrag till Sverige eller övriga världen så arbetar han från sitt hemmakontor på Ålands vackra nordkust.
 


Länkar till Jonas alla egna aktiviteter finns samlade på webbsidan:
www.himmelstrand-mentor.se

Dessutom är Jonas ordförande för Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – ROHUS – och familjepolitisk expert i Riksorganisationen Haros riksstyrelse.

bildjonasmireja2