MirejalogoIllustrator6

Mirejas grundare "utvisas" ur Sverige tidigt 2012

"Ett erbjudande som inte kunde avvisas"
Mirejas grundare Jonas Himmelstrand tvingades lämna Sverige i exil tidigt under 2012. Ordet "utvisning" står inom parantes eftersom det inte formellt rör sig om en utvisning. Jonas Himmelstrand är infödd svensk medborgare och kan inte på juridiska grunder utvisas ur Sverige. Däremot kan myndigheter komma med sådana hot att det i praktiken blir omöjligt att stanna i Sverige – det är detta som kan kallas "utvisning" inom parantes.

Hemundervisning kan i Sverige resultera i "utvisning"
Familjen Himmelstrand hemundervisade sina barn. Det är en rättighet under FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 26.3. FN:s särskilde rapportör om rätten till utbildning säger uttrycklingen att hemundervisning är en giltig utbildningsform, vilket även är en rimlig tolkning av Europakonventionens tilläggsprotokoll, artikel 2. Men politiker och jurister i Uppsala kommun tyckte annorlunda. Mot bakgrund av utbildningsminister Jan Björklunds olika uttalanden i frågan kan man säga att "utvisningen" skedde med hans goda minne.

Extremt höga vitesbelopp begärdes för familjen Himmelstrand
Uppsala kommun begärde hos Förvaltningsrätten ett vitesutdömande på 180 000 kr och dessutom ett vitesföreläggande på ytterligare cirka 80 000 kr. Det sociala myndigheterna sa på direkt fråga att familjens säkerhet i Sverige inte kunde garanteras om de fortsatte att hemundervisa. De rekommenderade till och med en flytt från Sverige. Jonas Himmelstrand försökte vid flera tillfällen få till en dialog med ansvariga politiker i Uppsala kommun som dock vägrade.

Vitesbeloppen som kommunen begärde är extrema och ligger i storleksordningen tio gånger högre än vad som drabbat andra familjer. Det är svårt att frikoppla dessa extrema belopp från Mirejas internationella aktivitet under 2011.

Ett dussintal familjer har redan flytt
Himmelstrands är inte ensamma, totalt har ett dussintal familjer flytt Sverige under de senaste åren på grund av myndigheters hotfulla ageranden i samband med hemundervisning. Familjen Himmelstrand lever idag på Åland som lyder under finsk skollag där hemundervisning är tillåten i enlighet med människorättskonventionerna i analogi med de flesta demokratier.

Jonas Himmelstrand berättar i en YouTube intervju
I en YouTube intervju på Irland berättar Jonas Himmelstrand i egenskap av ordförande för Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – ROHUS – om flykten från Sverige: www.youtube.com/watch?v=5zaxgB3clbA

"Utvisningen" har fått stor uppmärksamhet internationellt
På ROHUS hemsida finns många länkar: www.rohus.nu/hu_exil.html

famhim2012

item9
item1a
item2a
item3
item4
item5
item6
item8